شرح وظایف بر اساس آیین نامه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

رئیس انجمن

 • انجام وظایف تعیین شده در آیین نامه انجمن و یا وظایف تعیین شده توسط هیات مدیره انجمن؛
 • حصول اطمینان از این که فعالیت ها و برنامه های انجمن در راستای انجام رسالت انجمن و وفاداری به علم است؛
 • حضور در فعالیت های مرتبط، جوامع علمی و عمومی به عنوان نماینده انجمن؛
 • ارائه گزارش در نشست سالیانه در خصوص فعالیت های انجمن؛

نایب رئیس

 • انجام تمام وظایف ریاست در غیاب رئیس؛

خزانه دار

 • انجام وظایف مشخص شده در آیین نامه و یا وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره؛
 • شفاف سازی و انطباق امور مالی انجمن با قوانین موجود؛
 • تضمین ادامه فعالیت های انجمن از طریق استفاده کارا و مؤثر از منابع موجود؛
 • حصول اطمینان از اختصاص منابع انجمن به فعالیت هایی که موجب پیشبرد رسالت انجمن می شوند؛
 • ارائه گزارش به اعضای انجمن در نشست سالیانه، در خصوص وضعیت و شرایط مالی انجمن؛

هیئت مدیره

 • اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
 • سازماندهی و برگزاری سمینارهای علمی؛
 • تشویق اعضا به ایجاد برنامه های مشارکتی در موضوعات مشخص، به ویژه موضوعات میان رشته ای و مدیریت برنامه های مطالعاتی و پژوهشی بین المللی؛
 • ارائه پیشنهادات و مشارکت فعال در تدوین ماموریت، اهداف بلند مدت، اهداف کوتاه مدت و خط مشی های انجمن؛
 • برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیت های انجمن و امور کارکنان انجمن؛
 • تاسیس کمیته های مورد نیاز و انتخاب رئیس کمیته ها؛
 • هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام ‌دهد.

بازرس

 • بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 • بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای مجمع عمومی
 • گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده

 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • تصویب انحلال انجمن

چارت سازمانی و شرح وظایف

شرح وظایف کمیته بین الملل

شرح وظایف کمیته دانشجویی

شرح وظایف کمیته انتشارات

شرح وظایف کمیته آموزش

شرح وظایف کمیته همایش ها و گردهمایی های علمی

شرح وظایف کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و پذیرش

شرح وظایف کمیته علمی

آئین نامه تاسیس شعبات استانی