نشریه علمی – پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران شماره ۷، بهار و تابستان ۹۳

فهرست

تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران)*عبدالهادی دانشپور ، مهدی ماستیانی

ارزیابی کیفیت های مؤثر بر گردشگریشهری در خیابان شریعتی کرمان (محمود قلعه نویی، مریم بهرامی)

ارتقاء حس تعلق به مکان ازطریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)

زهرا صدریان ، سیدباقر حسینی ، سعید نوروزیان ملکی

اجتماع پذیری در حیاط خانه ایرانی (شناخت ویژگی های تقویت کننده حضوردر حیاط، از طریق تحلیل سکان سهای سینمایی).

عبدالحمید نقره کار ، مهدی حمزه نژاد ، حسین باقری

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی (نمونه موردی: محله درکه – تهران). عبدالحمید قنبران، مرضیه جعفری

بازی انگیزی، راهبرد طراحی محی طهای یادگیری . کریم مردمی ، سیما ابراهیمی

دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر. مهدی خاکزند،کورش آقابزرگی،محمد رضا کدخدا

سید مجید مفیدی ،مهدی فاضلی، الهام فلاح• Cf الگوهای چیدمان فضا در بناهای آموزشی همساز با اقلیم معتدل و مرطوب

معیارهای طراحی سرپناه موقت با رویکرد زلزله (مطالعه موردی خراسان رضوی). مهدی خرم ، مهسا طیرانی نجاران،حسن صادقی نائینی

Abstracts

 

این بخش را نیز چک کنید

انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره ۲ دوره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ منتشر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *