اساسنامه

دانلود اساسنامه

 

 

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهشی
دفتر انجمن­های علمی ایران


اساسنامه ” انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران”


فصل اول – کلیات و اهداف

ماده ۱: به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در عرصه های معماری و شهرسازی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های معماری ، معمـاری منظـر ، برنامـه ریزی شهری ، طراحی شهری ، مرمت بافـت و ابنیـه ، طراحـی صـنعتی و نظیـر آنهـا ، انجمـن علمـی معمـاری و شهرسازی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می شود.

ماده ۲: انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳: مرکز انجمن در شهر تهران ،دانشـگاه علـم و صـنعت ایـران می باشـد و شـعب آن پـس از موافقـت
کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیات مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری برسد.

ماده ۴: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم بـه رعایـت قـوانین
جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم – وظایف و فعالیت ها

ماده ۵: به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهدآورد:
۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونـه ای با علم معماری ، شهرسازی و حوزه های مرتبط سر و کار دارند.

۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشـی در زمینـه ارزیـابی و بـازنگری و اجـرای طـرح هـا و
برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۵-۵- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

۱-۶- عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افـرادی کـه حـداقل دارای درجـه کارشناسـی ارشـد در رشـته هـای معمـاری و
شهرسازی و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

۲-۶- عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بنـد
۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶- عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته های معماری و شهرسازی و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۶- عضویت افتخاری

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های معماری ، معمـاری منظـر ، برنامـه ریـزی
شهری ، طراحی شهری ، مرمت بافت و ابنیه ، طراحی صنعتی و نظیر آنها حائز اهمیت خاص باشد، یـا در
پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

۵-۶- اعضای مؤسساتی(حقوقی)

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می توانند با تصویب هیـات مـدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین مـیشـود بـه عنـوان حـق
عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی­کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱-۸- استعفای کتبی

۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

 

فصل چهارم – ارکان انجمن


ماده ۹: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

ب: هیات مدیره

ج: بازرس


الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یـک کـل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

۲-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعـوت هیـات مـدیره یـا بـازرس(بازرسان) و یـا بـا
تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

۳-۱۰-در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصـله حـداقل
بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می توانـد
بصورت مکاتبه ای ـ براساس آیین نامه ای که توسط هیات مدیره تدوین می شود ـ انجام شود.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بهصورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و بایـد حـداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته میتوانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نماینـد مشروط بر این که هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسـخ منفـی داده باشـد و در چنـین حـالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهـد بود کـه در تقاضـانامه ذکـر شده است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی

الف – مجمع عمومی عادی

  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس(بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)
  • تصویب خط مشی انجمن
  • بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس(بازرسان)
  • تعیین میزان حق عضویت
  • عزل هیات مدیره و بازرس(بازرسان)
  • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجـه سال آتیانجمن.

ب – مجمع عمومی فوق العاده

  • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
  • تصویب انحلال انجمن

تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیارکمیسیون انجمن های علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیات رئیس های مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۳: اعضای هیات رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۴: اعضای هیات رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیـات مـدیره و بـازرس کاندیـدا کرده اند.

پ- هیات مدیره

ماده ۱۲: هیات مدیره انجمن مرکب از ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل است. که هـر ۳ سـال یکبـار بـا رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱-۱۲- هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

۲-۱۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

۳-۱۲- هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت بـه تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

۴-۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمـن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس معتبر است.

۵-۱۲- هیات مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهـد. فاصـله بـین ارسـال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.

۶-۱۲- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه بـا اکثریـت آرای موافق، معتبر است.

۷-۱۲- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می شود.

۸-۱۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به
تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹-۱۲- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مـدیره، عضـو علـی البـدل بـرای مـدت
باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

۱۰-۱۲- شرکت بازرس(بازرسان) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده ۱۳: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲-۱۳- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن ها.

۳-۱۳- هیات مدیره می تواند هر اقدام و معاملـه ای را کـه ضـروری بدانـد در مـورد نقـل و انتقـال امـوال
غیرمنقول و تبدیل به احسن یـا تـرهین و فـک رهـن و اسـتقراض بـه اسـتثنای واگـذاری قطعـی امـوال
غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.

۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقـدام دربـاره آنهـا در صـلاحیت
خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بـه رعایـت حـدود
موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحسـاب درآمـدها و هزینـه هـای انجمـن بـرای
تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحـل دادرسـی
با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۸-۱۳- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۹-۱۳- جلب هدایا و کمک های مالی.

۱۰-۱۳- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.

۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمـی داخلـی و خـارجی بـا رعایـت قـوانین و
مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۳-۱۳- هیات مدیره موظف است ظـرف حـداکثر ۴ مـاه پـیش از پایـان دوره تصـدی خـود نسـبت بـه
فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع
عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیات مدیره جدید از سـوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج  – بازرس (بازرسان)

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علـی البـدل بـرای مـدت یک سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس(بازرسان) قرارگیرد.

 

 

فصل پنجم  – گروه های علمی انجمن

ماده ۱۶: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

۱) گروه های تخصصی

۲) کمیته آموزش و پژوهش

۳) کمیته انتشارات

۴) کمیته آمار و اطلاعات

۵) کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶) کمیته گردهمایی های علمی

۱-۱۶- انجمن مجاز به تشکیل گروه ها و کمیته های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود، نیز می باشد.

 

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱-۱۷- حق عضویت اعضا

۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاورهای و فروش کتب و نشریات علمی

۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک ها

۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸: درآمدها و هزینههای انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شـرح آن هـر سـال پـس از تصـویب در مجمـع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال میشود.

ماده ۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده ۲۰: هیچ یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سـهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده ۲۱: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محـل دفتـر مرکـزی انجمـن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حـق فعالیـت سیاسـی یـا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسـویه ای را بـرای پرداخـت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیات تسویه موظف است پـس از وصـول مطالبـات و پرداخـت بدهی ها کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۷ زیرماده و ۱۷ تبصره در جلسـه مـورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

 

 

محل امضای هیات مؤسس                               محل امضای هیات رییسه جلسه مجمع عمومی