اطلاعات مدیران و کارکنان

هیات مدیره و بازرسان دوره پنجم


رئیس هیئت مدیره

مصطفی بهزادفر

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

شهرسازی، طراحی شهری

http://www.iust.ac.ir/content/10572/Behzadfar,Mostafa

behzadfar@iust.ac.ir

نایب رئیس

محسن فیضی

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری منظر

www.iust.ac.ir/content/10573/Faizi,Mohsen

خزانه دار

حسن صادقی نائینی

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی صنعتی

http://www.iust.ac.ir/content/10601/Sadeghinaeini,Hasan

اعضای هیئت مدیره

حامد مظاهریان

دانشیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

معماری 

https://arch.ut.ac.ir/en/~mazaheri

mazaheri@ut.ac.ir

فرشاد نصرالهی

استادیار، دانشگاه هنر اصفهان

معماری- انرژی

http://profs.aui.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=3806734b256c27e41ec2c6bffa26d9e7&LaID=1

nasrollahi@enef.co

 

داراب دیبا

استاد، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

معماری

darabdiba@gmail.com

غلامحسین معماریان

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

http://www.iust.ac.ir/content/10577/Memariyan,Gholamhossein

memarian@iust.ac.ir

اعضای علی البدل هیئت مدیره

جمال الدین سهیلی

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

مهندسی معماری

http://qiau.ac.ir/sohaili.info

j_soheili@yahoo.com

یوسف گرجی مهلبانی

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

معماری

http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=89&lang=0

gorji@arc.ikiu.ac.ir

 

 

بازرس اصلی

 

مهدی خاک زند

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری منظر

http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=13593&sid=27&slc_lang=en

mkhakzand@iust.ac.ir

بازرس علی البدل

 

علیرضا صادقی

استادیار، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه  شیراز

شهرسازی

https://art.shirazu.ac.ir/~alirezasadeghi

arsadeghi@shirazu.ac.ir


مسئول روابط عمومی

 

آناهیتا طبائیان

دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال