اطلاعات مدیران و کارکنان

رئیس هیئت مدیره

مصطفی بهزادفر

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

شهرسازی، طراحی شهری

http://www.iust.ac.ir/content/10572/Behzadfar,Mostafa

behzadfar@iust.ac.ir

نایب رئیس

احمد اخلاصی

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

http://www.iust.ac.ir/content/10597/Ekhlasi,Ahmad

ekhlassi@iust.ac.ir

خزانه دار

مهدی خاک زند

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری منظر

http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=13593&sid=27&slc_lang=en

mkhakzand@iust.ac.ir

اعضای هیئت مدیره

محسن فیضی

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری منظر

www.iust.ac.ir/content/10573/Faizi,Mohsen

mfaizi@iust.ac.ir

ایرج اعتصام

استاد، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

شهرسازی

i.etessam@srbiau.ac.ir

داراب دیبا

استاد، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

معماری

darabdiba@gmail.com

علی غفاری

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

طراحی شهری

A-Ghaffari@sbu.ac.ir

اعضای علی البدل هیئت مدیره

عبدالهادی دانشپور

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری، طراحی شهری

http://www.iust.ac.ir/content/9924/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%BE%D9%88%D8%B1

حیدر جهانبخش

دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

معماری

https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/heidar.jahanbakhsh

h_jahanbakhsh@pnu.ac.ir 

بازرس اصلی

 

فائزه فضلی خانی

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

بازرس علی البدل

 

علی صمدی

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران


مسئول روابط عمومی

 

آناهیتا طبائیان

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران