انواع و شرایط عضویت

انواع و شرایط عضویت به شرح زیر می باشند:

عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های. معماری و شهرسازی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

 عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور (معمـاری و شهرسازی و رشته های وابسته) شاغل باشند.

عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته‌های معماری و شهرسازی و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

عضویت افتخاری

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های معماری ،‌ معماری منظر ، برنامه ریزی شهری ، طراحی شهری ،‌ مرمت بافت و ابنیه ،‌ طراحی صنعتی و نظیر آنها حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ می‌توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد: 

 استعفای کتبی

عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیات مدیره است.

ارجاع به فرم ثبت نام