ساختار انجمن

چارت سازمانی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

 

 

چارت سازمانی دوره سوم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

چارت سازمانی دوره چهارم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

 

چارت سازمانی دوره پنجم انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

چارت سازمانی و شرح وظایف

اعضای هیات مدیره ادوار مختلف

ارکان انجمن

 ارکان اصلی عبارتند از:

  الف: مجمع عمومی    ب: هیات مدیره    ج: بازرس

 

  الف: مجمع عمومی

 • مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

 • مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

 • مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

 • در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آرا ء می‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیات مدیره تدوین می‌شود ـ انجام ش و د.

  تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

  تبصره ۲: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

  تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

  تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

 ب هیات مدیره

• هیات مدیره انجمن مرکب از ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل است. که هر ۳ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

   هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

•  عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

•  هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

 • کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس معتبر است.

•  هیات مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.

•  جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

• کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می‌شود.

• شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

• درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

•  شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

 

  ج بازرس (بازرسان)

 • مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید.

  تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .

  وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

•  بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

• بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

•  گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات

  مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.