راهنمای نویسندگان

  راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی و پژوهشی به نشریه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران:

 

  · نوشتارهای علمی و پژوهشی، تحلیلی و گزارش های علمی در زمینه معماری، شهرسازی و سایر رشته های هنری مرتبط برای درج در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیأت تحریریه به چاپ می رسند.

  · متن مقاله باید فارسی باشد.

  · مقالات ارسالی نباید قبلاً در مجله علمی دیگر یا کتابی چاپ شده باشد.

  · مقاله علمی و پژوهشی دارای خلاصه فارسی و انگلیسی، مقدمه، کلید واژه، طرح مسئله، فرضیه، روش شناسی تحقیق، مباحث، نتیجه گیری و فهرست منابع بوده و روش ارجاع نویسی آن مطابق روش مصوب این نشریه باشد.

  · ارجاعات مربوط به منابع در متن شامل: نام خانوادگی نویسنده(گان)، سال انتشار و شماره صفحه(ها) پس از نقل مطالب در داخل پرانتز می آید.

  · فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان در انتهای مقاله می آید.

  · ترتیب عناصر اطلاعات کتابشناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش ها و سایر مراجع به شرح زیر است:

  مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده(گان) مقاله، عنوان کامل مقاله، نام مجله، جلد، شماره، سال انتشار، شماره صفحات مقاله در مجله مربوطه.

  کتب و گزارش: نام خانوادگی و نام نویسنده(گان)، عنوان کتاب، نام خانوادگی و نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار و صفحه.

  · صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، عنوان(مرتبه علمی)، نشانی، تلفن، دورنگار و آدرس الکترونیکی باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج گردد.

  · صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده(گان) و فقط شامل: عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه های کلیدی باشد، عنوان نوشتار باید کوتاه،گویا و بیان کننده محتویات نوشتار باشد.

  · در نوشتارهای علمی، پژوهشی و تحلیلی لازم است واژه های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از خلاصه و بین ۶-۴ کلمه نوشته شود.

  · عکس ها، تصاویر و نمودارهای مقاله علاوه بر ذکر منبع، باید در ارتباط مستقیم با محتویات مقاله و اسنادی باشد که توسط نگارنده ارائه گردیده و تصاویر اضافی حذف خواهد شد.

  · نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل: بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، یافته های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد، چکیده فارسی و انگلیسی باید هر کدام حداکثر در ۳۰۰ کلمه باشد.

  · نوشتارها و مقاله ها باید در سه نسخه تایپ شده با نرم افزار Word در قطع A4 (کلمات فارسی با فونت ۱۲ نازنین و کلمات لاتین با فونت ۱۲ Times New Roman, )، به همراه فایل الکترونیکی آن بصورت Word و Pdf و نامه ای به عنوان سردبیر نشریه به نشانی مجله به صورت پستی و یا از طریق Email به صورت الکترونیکی برای نشریه ارسال گردد.

  · مقالات رسیده به دفتر نشریه به نویسنده(گان) عودت داده نمی شود.

  · صحت نوشتارهای علمی برعهده نویسنده(گان) است.

  · چاپ مقالات مجله بدون ذکر مأخذ در مجله های دیگر ممنوع می باشد.