صفحه اصلی / فراخوان مقاله جهت مجله انجمن علمی

فراخوان مقاله جهت مجله انجمن علمی

مجله انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران از تمامی پژوهندگان و اساتید در حوزه های تخصصی مرتبط با اساسنامه انجمن جهت چاپ مقالات علمی – پژوهشی دعوت به همکاری می نماید.

  • نوشتارهای علمی و پژوهشی، تحلیلی و گزارش های علمی در زمینه معماری، شهرسازی و سایر رشته های هنری مرتبط برای درج در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیأت تحریریه به چاپ می رسند.
  • متن مقاله باید فارسی باشد.
  • مقالات ارسالی نباید قبلاً در مجله علمی دیگر یا کتابی چاپ شده باشد.
  • مقاله علمی و پژوهشی دارای خلاصه فارسی و انگلیسی، مقدمه، کلید واژه، طرح مسئله، فرضیه، روش شناسی تحقیق، مباحث، نتیجه گیری و فهرست منابع بوده و روش ارجاع نویسی آن مطابق روش مصوب این نشریه باشد.